Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Jakimiż trzeba być niepoprawnym zerem, żeby grać w życiu tylko jedną rolę, znaczyć zawsze jedno i to samo.

Czasem
[ląone tak nieznaczne, że mogą się nie ujawnić w następnych
l badaniach. Innym razem są wyraźniej sze i powtarzalne, choć
jBwsze częściowo się pokrywają.
Niektóre z różnic pasują do stereotypów, a inne są z nimi
zne. W testach osobowości, na przykład, mężczyźni -
zeza młodzi - często osiągają wyższe średnie wyniki
r skalach mierzących agresję, konkurencyjność i dominację
; skoncentrowanie na zadaniu. Z kolei kobiety jawią się
i przywiązujące większą wagę do kontaktów i związków
yludzkich, wykazują większą empatię i wrażliwość na
cje i uczucia innych. Przykładowo Judith Hali dokonała
ądu dużej liczby badań na temat sposobów interpreto-
i niewerbalnych wskazówek dotyczących stanów emocjo-
nych drugiej osoby171. Stwierdziła, że kobiety zdają się le-
ej je odszyfrowywać; potrafią lepiej niż mężczyźni „czytać"
komunikaty emocjonalne. Na przykład, gdy oglądają
Id film niemy pokazujący twarz wyraźnie rozgniewanej
y, to średnio rzecz biorąc, w porównaniu z mężczyznami
[•kg kłopotów sprawia im rozstrzygnięcie, czy osoba ta kogoś
uje, czy rozmawia na temat bolesnej sprawy, jak choćby
i W sytuacjach społecznych kobieca emocjonalna ante-
ije się czulsza.
Płeć a język
: nęci nie widać twarzy, dlatego kobiety nie mogą się
ąj posługiwać orężem urody. Tym, co widać, są słowa, stąd
i ważniejszy jest związek między językiem a płcią172. Lu-
! wielu powodów posługują się słowami w różny sposób
) dostosowuj ą swój styl wypowiedzi - ów rejestr, o któ-
iłam w pierwszym rozdziale - do określonego kontek-
nego i widowni. Do przyjaciela mogłabym się zwró-
273
cić: „Pójdziesz jutro ze mną na lunch?", ale do kolegi i
powiedziałabym raczej: „Czy będziesz miał jutro czas, l
ze mną lunch?" - w ten sposób dając mu do zrozumie
chciałabym porozmawiać z nim na tematy zawodowe. J
jej córki stosowniejsze byłoby odezwanie: „Pójdziemy i
chińszczyznę?" Choć kontekst jest zapewne głównym <
kiem, który determinuje rodzaj języka, jakim się
my, to jednak płeć również odgrywa pewną rolę w tymj
się. Wyniki badań nie są jednoznaczne, lecz wiele z i
zwala zaobserwować powtarzające się pewne drobnej
Na przykład w niektórych sytuacjach mężczyźni j
mówią dłużej niż kobiety, natomiast kobiety używają'
waty słownej - zwrotów bez większego znaczenia, którei
wypełnić ciszę, jak na przykład, „no wiesz...". Kobie
wają też więcej przysłówków wzmacniających znać
kich jak „bardzo", „okropnie", „dość", „naprawdę". W i
kobiet również więcej jest zastrzeżeń i asekuracji, dzie
mu ich wypowiedzi są łagodniejsze. Takie zwroty, jak,
mi się...", „Przypuszczam, że..." są mniej kategor
„Mamy tutaj do czynienia z..." czy „Najwyraźniej..."173.
Kobiety generalnie zadają więcej pytań podczas kom
cji i wykazują większą skłonność do zgody z rozmóv
mężczyźni. Kobiety także częściej posługują się uzasad
mi, to znaczy formułują jakąś wypowiedź i zaraz potem]
ją powód, dlaczego tak powiedziały. Porównajmy zdanie,1
winniśmy tak zrobić" ze zdaniem „Powinniśmy tak :
gdyż jest to najwłaściwsza postawa". Na podstawie różnici
dzy tymi zdaniami można odnieść ogólne wrażenie, że wj
nych okolicznościach kobiety używają pokorniejszego i i
zdecydowanego języka, a jego styl podkreśla bardziej:
nie związków społecznych niż skoncentrowanie na
Badanie, które obejmowało konwersacje twarzą w twarz i
dzy dwiema osobami - tej samej lub odmiennej płci - <
występowania drobnych różnic we wzorcach językowych, ale r
nież zdolności ludzi do adaptacji w zależności od tego, do J
mówią174. Każda para otrzymywała pięć minut na przedy
wanie ważkiej kwestii, jak na przykład kryzysu GUS
uczelni, a ich rozmowa była filmowana. Następnie z taśmyi
sywano rozmowę, po czym każdemu aktowi mowy, jaki w i
274
wystąpił, przypisywano określony kod. Następnie dane anali-
zowano pod względem płci badanych i ich rozmówców.
Niezależnie od tego, z kim rozmawiały, kobiety używały wię-
cej uzasadnień i przysłówków wzmacniających znaczenie niż
mężczyźni, jak również częściej zgadzały się ze swoimi partne-
' rami. Mężczyźni zaś używali więcej przerywników słownych,
takich jak „aaa", „hmmm", „ummm". Pewne interesujące róż-
nice stwierdzono we wtrąceniach i konwersacyjnych kolizjach,
które zależały od tego, czy rozmawiały ze sobą osoby tej samej,
tzy odmiennej płci. Wtrącenie zdefiniowano jako równoczesne
mówienie, gdy słuchacz zaczyna mówić w momencie, który
przypuszczalnie nie jest jeszcze końcem wypowiedzi mówcy,
natomiast konwersacyjna kolizja jest równoczesnym mówie-
niem występującym w momencie, który przypuszczalnie po-
winien być punktem przejściowym lub końcowym wypowie-
dzi. Oba te czynniki występowały częściej w parach miesza-
nych pod względem płci, pewnie dlatego, że partnerzy byli
bardziej zaangażowani w dyskusję.
:onwersa-
Poczucie siły a język
Różnice w posługiwaniu się językiem mogą mieć więcej wspól-
nego z pozycją względem partnera niż płcią. Na przykład nie-
które badania wykazały, że kobiety, które miały silniejszą po-
jycje, przyswajały sobie bardziej męski wzorzec językowy. Jo-
seph Scudder i Patricia Andrews sztucznie zmieniali układ sił
między dwiema osobami, manipulując scenariuszem sytuacji,
w której jedna osoba próbuje sprzedać drugiej samochód175.
Sprzedający miał zawsze awaryjne wyjście — możliwość przy-
jęcia oferty od handlarza samochodów - nie musiał więc przy-
stać na propozycję kupującego. Jednak w niektórych scena-
riuszach cena zaproponowana przez handlarza samochodów
była wyższa niż inne. Sprzedający, dysponujący lepszą ofertą
awaryjną, miał zasadniczo mocniejszą pozycję przetargową niż
kupujący i nie musiał za bardzo opuszczać ceny, by osiągnąć
zysk. Sprzedający, któremu handlarz oferował cenę minimal-
ną, był w znacznie gorszej pozycji.
275
Scudder i Andrews analizowali rozmowy i
cymi a kupującymi, szukając w nich zwłaszcza \
jawnych gróźb. Posługiwanie się słownymi gróźb
wiście strategią wynikającą z poczucia silnej
stojący na słabej pozycji raczej nie posługują się tą <
chyba że potrafią dobrze blefować. Podczas
groźba może się ujawnić na przykład w takim i
„Jeśli nie zaproponujesz lepszej ceny, nici z naszego ii
Przykładem groźby mniej oczywistej mogłoby być!
żono mi już lepszą ofertę". Wymowne jest to, że ]
iż użyje siły.
Wyniki tych badań potwierdzają spostrzeżenie, że j
siły może być w dobieraniu słów podczas rozmowy <

WÄ…tki